Canada
Quebec
Quebec City
(?), Friederike Josephine  b. 27 Dec 1887, d. 19 Oct 1961
Batke, Anna  b. c 1901
Batke, Anna  b. 22 Jun 1910, d. Dec 1985
Batke, Henry  b. 7 Sep 1877, d. 7 Apr 1949
Batke, Johann  b. c 1876
Batke, Karl  b. 16 Oct 1882, d. 14 Mar 1970
Batke, Katherine  b. 30 Nov 1911, d. 10 Aug 1997
Lock, Anna  b. 27 Jun 1848, d. 31 Oct 1939
Reck, Katherine  b. 14 Oct 1890, d. 28 Oct 1979