Canada
Saskatchewan
Lydiard
Batke, Henry  b. 7 Sep 1877, d. 7 Apr 1949
Batke, Katherine  b. 30 Nov 1911, d. 10 Aug 1997
Batke, Mary  b. 22 Jun 1914, d. 25 Jul 2008
Batke, Selma  b. 28 Jan 1918, d. 24 Jul 1980
Batke, William Henry  b. 12 Aug 1915, d. 26 Jun 2005
Reck, Katherine  b. 14 Oct 1890, d. 28 Oct 1979